• Kesan Langitan

  line
  1. Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Langitan (Kesan Langitan) beraqidah Islam berhaluan ahlussunah wal jamaah dan mengikuti salah satu madzhab empat, Hambali, Maliki, Syafii dan Hanafi;
  2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Langitan (Kesan Langitan) berazaskan kepada Pancasila dan UUD 1945;
  read more
  slider image
 • Program Kerja Kesan

  line
  Program kerja ini sesuai dengan arahan dan saran Ahlus Syuro war Riqobah KESAN dan masukan-masukan peserta RAKER KESAN, yang pada intinya tetap mengacu pada program yang telah menjadi keputusan MUNAS II KESAN, oleh karena itu, rancangan kerja yang ada sekarang merupakan pengembangan dan peningkatan program yang telah ada, maka untuk lebih efektifnya kita buat susunan sebagai berikut:
  read more
  slider image

Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tetap berdiri tegak dan aktif dalam ikut mengembangkan dan mempertahankan ajaran ahlussunnah wal jamaah serta sekaligus mencetak ulama selama-lamanya. Oleh karena itu Pondok Pesantren harus ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut, sangat banyak tergantung kepada ulama Pondok Pesantren yang selalu bersatu padu memperkokoh tali silaturaahim, banyak bermusyawarah, berkomunikasi dan saling tolong menolong baik secara pribadi maupun organisasi yang dibentuk para alumninya

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kami para alumni santri Pondok Pesantren Langitan Widang, Tuban dengan penuh kesadaran dan tawakkal kepada Allah Subhanahu Wata’ala, membentuk organisasi (sebuah perhimpunan) dengan nama Keluarga Santri dan Alumi Pondok Pesantren Langitan yang disingkat (Kesan Langitan)

.

home title
line
footer
Powered by